Αρχική σελίδα » Περιγραφή Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών (MSc) » Πρόγραμμα Σπουδών

Τα μαθήματα, η διδακτική και ερευνητική απασχόληση, τα εργαστήρια και οι κάθε άλλου είδους εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες για την απονομή του μεταπτυχιακού τίτλου καθορίζονται ως εξής:

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει 10 μαθησιακές ενότητες (modules) και την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας (10.000 λέξεις). Ο κάθε διδακτικός άξονας θα έχει δύο επιστημονικούς επόπτες, οι οποίοι θα είναι υπεύθυνοι για τον καθορισμό της διδακτέας ύλης, των διδασκόντων και των εξετάσεων. Η κάθε μαθησιακή ενότητα θα περιλαμβάνει:

 • Διαλέξεις

 • Εργαστηριακές ασκήσεις

 • 1 Υποχρεωτική εργασία

 • 1 γραπτή εξέταση

 Η παρακολούθηση όλων των μαθημάτων είναι υποχρεωτική και οι διδακτικές μονάδες κάθε διδακτικού άξονα θα πιστώνονται μετά την επιτυχία στις αντίστοιχες εξετάσεις. Η τελική βαθμολογία θα υπολογίζεται έπειτα από άθροιση της βαθμολογίας των επιμέρους μαθημά των σε εκατοστιαία βάση. Η γλώσσα διδασκαλίας είναι η Ελληνική και η Αγγλική. Για τη λήψη του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης απαιτούνται 120 πιστωτικές μονάδες στις οποίες συμπεριλαμβάνεται η εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας. Οι μαθησιακές ενότητες συνοψίζονται στον παρακάτω πίνακα:

Μαθησιακές Ενότητες (Modules)

ECTS

Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ

1. Βιο-Φυσική του Ακουστικο-αιθουσαίου συστήματος

7.5

2. Βασικές επιστήμες στην Ακοολογία και τη Νευροωτολογία

10

3. Μεθοδολογία της Έρευνας

7.5

4. Εισαγωγή στις Γνωσιακές Νευροεπιστήμες και τις Επιστήμες Επικοινωνίας

5

Σύνολο

30

Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ

5. Νοσολογία του ακουστικού συστήματος

10

6. Διαγνωστική προσέγγιση και Εργαστηριακή Διερεύνηση του Ακουστικού συστήματος

10

7. Θεραπεία και Αποκατάσταση των παθήσεων του ακουστικού συστήματος

10

Σύνολο

30

Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

8. Νοσολογία του αιθουσαίου συστήματος

10

9. Διαγνωστική προσέγγιση και Εργαστηριακή Διερεύνηση του αιθουσαίου συστήματος

10

10. Θεραπεία και Αποκατάσταση των παθήσεων του αιθουσαίου συστήματος

10

Σύνολο

30

Δ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

11. Διπλωματική Εργασία

30

Γενικό σύνολο πιστωτικών μονάδων

120